12 dagen Drents-Friese Wold

Het Drents-Friese Wold vormt een zeer afwisselend landschap en is 61 km2. groot. Het gebied kent veel naaldbossen, maar daarnaast zijn stuifzanden met struikhei, binnenlandse kraaiheide begroeiingen, vochtige en droge heidevelden, zandverstuivingen, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, zwak en zeer zwak gebufferde vennen met o.a. oeverkruid en waterlobelia, zure vennen, loofbossen en beken met waterplanten aanwezig. Broedvogelsoorten van het Drents-Friese Wold zijn Dodaars, Wespendief, Draaihals, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit en Grauwe klauwier. Kortom een zeer interessant gebied met diverse biotopen.

Datum & tijd
wo 8 mei 2024 om 12:00